Carregant

Si us plau, esperi

En els termes legals que es mostren a continuació, s’utilizaran els següents termes per a referir-se a conceptes i dades de l’entitat propietària d’aquesta plataforma i dels seus serveis:

 • Entitat: Entidad
 • Domicili social: Domicilio Social
 • Serveis: Licitación Electrónica
 • Detall dels serveis: Detalle de los Servicios
 • Adreça electrònica: https://licitaciones.sedeelectronica.organismo.es/
 • Pàgina web institucional: http://www.entidad.es
 • Llei vigent de protecció de dades: Actualmente, la Ley Vigente de Protección de Datos es: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018 de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
 • Adreça per a exercir els drets de protecció de dades: protecciondatos@entidad.com

Termes legals

 • 1. Portal del licitador

  En aquest portal, accessible a través de la seva Adreça Electrònica, es facilita als usuaris (d'ara endavant, "Usuaris") l'accés als Serveis posats a la seva disposició per l'Entitat.

  Les dades identificatives del responsable de la pàgina, Entitat i Domicili Social, són els que figuren en l'encapçalat d'aquesta pàgina.

  2. Condicions d'Accés i Ús

  Aquest Portal té per objecte posar a la disposició dels Usuaris els Serveis oferts per l'Entitat d'una manera totalment gratuïta.

  L'accés al Portal comporta la prèvia lectura i acceptació pels Usuaris de les presents Condicions Generals d'Accés i Termes d'Ús (d'ara endavant, "Condicions").

  L'Usuari ha d'acceptar les presents Condicions de forma prèvia a realitzar el seu registre definitiu. Aquestes Condicions tindran una vigència indefinida. L'Entitat es reserva el dret a modificar-les.

  L'Usuari no podrà utilitzar el present lloc web amb cap finalitat o propòsit que sigui il·legal o estigui prohibit en les presents Condicions, quedant prohibida qualsevol actuació que perjudiqui l'Entitat o a tercers.

  L'Usuari no podrà accedir al Portal de manera que danyi, deteriori, inutilitzi o sobrecarregui els serveis i/o informació oferta, no podrà interferir l'ús d'aquests serveis i/o informació per uns altres tercers, no podrà intentar l'accés ni accedir a llocs, serveis, sistemes informàtics del Portal o a xarxes connectades al mateix sense autorització quan la mateixa sigui preceptiva per a l'accés, ni mitjançant la intrusió (hacking) o per qualsevol altre mitjà no autoritzat.

  És responsabilitat de l'Usuari observar la diligència deguda per a evitar l'accés per part de tercers que accedeixin o utilitzin en el seu nom els certificats i les claus d'accés.

  L'Usuari registrat és l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol certificat o clau d'accés, i de les conseqüències que d'això poguessin derivar.

  L'acceptació de les presents Condicions suposa a l'Usuari manifestar el seu acord, de forma expressa, plena i sense reserves, al contingut de totes i cadascuna de les presents Condicions en la seva versió publicada en la pàgina en el moment d'accés i registre. Els Serveis que es posen a la disposició dels usuaris que tinguin relació amb l'Entitat són totalment gratuïts. Si l'Usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents Condicions, haurà d'abstenir-se de registrar-se en el Portal i operar a través d'aquest. Per al registre serà obligatori disposar de certificat digital en vigor.

  L'Entitat es reserva el dret a modificar les presents Condicions advertint d'això als Usuaris registrats mitjançant els corresponents avisos en el Portal, a fi que els Usuaris puguin prendre coneixement dels canvis produïts des del primer moment.

  Com a Usuari, Vostè declara ser major d'edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d'obrar conseqüentment per a vincular-se per les presents Condicions. L'Usuari accepta, de forma expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l'accés i la utilització de les pàgines del Portal, dels seus continguts i serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

  3. Contingut del Portal

  L'Usuari, en registrar-se, assumeix, coneix i accepta que les dades i informacions sobre els Serveis oferts i qualssevol altres dades i informacions continguts en la pàgina apareixen en aquest, única i exclusivament a l'efecte de facilitar la seva interoperabilitat amb l'Entitat pel que fa a la presentació i tramitació electrònica de la informació remesa.

  L'Entitat es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de forma unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del Portal, així com el contingut i, si escau, l'extensió dels Serveis prestats i de les condicions d'accés a través d'aquest. De la mateixa manera, l'Entitat es reserva la facultat d'incorporar nous continguts o Serveis en el Portal, així com el dret d'eliminar-los, limitar-los, suspendre'ls o impedir-los, ja anés de manera temporal o definitiva, quan concorrin els motius previstos en aquestes Condicions.

  S'exceptuen de l'assenyalat en els paràgrafs anteriors aquelles dades i informació al fet que estigui obligada l'Entitat per imperatiu legal. L'Entitat ofereix a l'Usuari, a través del Portal, la possibilitat d'utilitzar els esmentats Serveis, que podran originar una anotació en el seu Registre Electrònic per a donar compliment a la formalitat exigida i garantir a l'Usuari la correcta aplicació dels procediments establerts a aquest efecte.

  L'Entitat no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés a l'Adreça Electrònica del Portal originades per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors de servei d'accés a Internet.

  Es recomana a l'Usuari la necessitat de recarregar a cada moment els continguts que es troben en la memòria temporal del propi ordinador a fi i efecte de rebre una informació plenament actualitzada. L'Entitat no serà responsable que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes al Portal. L'Entitat no es responsabilitza de la utilització que l'Usuari faci dels continguts publicats en el Portal.

  4. Suspensió de l'accés al Portal i dels seus serveis

  L'Entitat s'esforçarà a mantenir la disponibilitat continuada del Portal. No obstant això, qualsevol modalitat d'operació de prova, control i manteniment serà lliurement triada i realitzada per l'Entitat en qualsevol moment, siguin quals fossin els procediments i mitjans emprats per a dur-les a terme. L'Entitat procurarà, sempre que això sigui raonablement possible, avisar als Usuaris mitjançant un anunci de la realització d'una operació de manteniment o una altra activitat que pogués afectar el Portal.

  L'Entitat es reserva la plena llibertat per a modificar les capacitats de transmissió, seguiment o altres mitjans o serveis tècnics utilitzats per a l'accés o utilització del Portal.

  L'Entitat podrà suspendre de forma temporal o definitiva els Serveis recollits en el Portal, sense que això generi cap mena d'indemnització a favor de l'Usuari, quan concorri qualsevol de les següents circumstàncies:

  I) Quan sigui necessari per a realitzar labors de manteniment.

  II) Quan sigui necessari per a preservar la integritat o la seguretat dels Serveis que es presten, dels equips, els sistemes o de les xarxes de l'Entitat o de tercers, sempre que els afectin o els puguin afectar.

  III) Quan així ho justifiquin raons operatives pròpies o de tercers que afectin la prestació dels Serveis de l'Entitat.

  IV) Quan existeixi una causa de força major, l'Entitat procurarà mantenir informat a l'Usuari de la suspensió i de les seves causes, sempre que sigui possible.

  5. Altres drets, responsabilitats, usos i garantia

  Per a la resta de drets, responsabilitats i garanties quant a l'ús del Portal es remet a la Pàgina Web Institucional de l'Entitat, així com a la utilització de cookies, vincles o enllaços hipertexte.

  6. Finalització

  Qualsevol de les parts pot donar per resoltes aquestes Condicions Generals en el supòsit de:

  I) Incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions sempre que aquest incompliment no sigui esmenat, tret que, per la seva gravetat, no fossin esmenable.

  II) Que l'altra part estigui sotmesa en una situació d'insolvència o estigui subjecta a procediments voluntaris o involuntaris de concurs de creditors o si a aquesta part li és designat un administrador judicial, dipositari o càrrec similar, o si fa una cessió a favor dels seus creditors, o si adopta qualsevol decisió conduent a la seva dissolució o liquidació.

  L'Entitat podrà també donar per acabades les Condicions sense necessitat de preavís algun a l'Usuari quan:

  I) Tingui coneixement de la realització per part de l'Usuari d'alguna activitat il·lícita a través dels Serveis oferts en el Portal.

  II) L'Usuari hagi incomplert alguna de les seves obligacions essencials, segons aquestes Condicions i, especialment, en cas d'ús indegut del certificat d'accés; i en cas de vulneració o impugnació dels drets de propietat intel·lectual i industrial del Portal, tot això sense perjudici de l'exercici de quantes accions legals li corresponguin en defensa dels seus interessos.

  7. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

  Si qualsevol clàusula de les presents Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint, en tota la resta, la resta de Condicions Generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, tret que, per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

  8. Llei aplicable al contracte i jurisdicció

  Les presents Condicions s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació vigent.

  Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions, seran competents els Jutjats i Tribunals competents.

  9. Dades de caràcter personal

  L'Entitat manté una política de confidencialitat i privacitat de les dades facilitades pels Usuaris, comprometent-se a la protecció de les seves dades personals.

  En aquest sentit, l'Entitat garanteix que tractarà confidencialment les dades de caràcter personal de l'Usuari als quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació o del registre en el Portal, així com que el servidor en el qual s'emmagatzemaran i tractaran aquestes dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats a aquestes dades.

  A aquest efecte, l'Entitat garanteix que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, informant-lo que les seves dades de caràcter personal seran incorporats a un fitxer la finalitat del qual és la gestió de la informació de proporcionada pels usuaris a través del Portal de l'Entitat, podent ser cedits a òrgans judicials, tribunal de comptes o equivalent autonòmic, així com a organismes de la Seguretat Social. La responsabilitat del fitxer serà de l'Entitat i l'adreça on l'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, oblit i portabilitat de les seves dades és davant la Direcció per a exercir els Drets de Protecció de Dades de la pròpia Entitat o en l'Adreça de Correu Electrònic de Protecció de Dades proporcionada, si n'hi hagués, tot la qual cosa s'informa en compliment de la Llei Vigent de Protecció de Dades relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

  No obstant això, l'Entitat podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder a través dels seus sistemes informàtics quan li sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.